Archiwum WayPointGame
WaypointGame
 
Zasady WaypointGame Nadrzędną zasadą w WaypointGame jest niesienie dobrej zabawy jej uczestnikom
 • Zasady oznaczania waypointów
  • Waypoint powinien być oznaczony w terenie z zachowaniem powszechnie obowiązujących zasad współżycia społecznego oraz przy poszanowaniu środowiska naturalnego.
  • Oznaczenie waypointa dokonywane jest poprzez umieszczenie w danym miejscu kodu waypointa zgodnie z załączonym wzorem (generator kodów).
   Vlepka WaypointGame
  • Oznaczający waypointa dokłada starań, aby trwałość waypointa była adekwatna do planowanego czasu jego aktywności.
  • Dopuszczalne jest oznaczanie multi-waypointów, tj. waypointów prowadzących do innych waypointów.
  • Niedozwolone jest umieszczanie na stronie internetowej Waypointgame jakichkolwiek treści naruszających prawa autorskie. Niedozwolone jest także linkowanie do innych witryn jeśli istnieje podejrzenie, że może naruszać ona prawa autorskie.
  • Osoba publikująca treści na stronie internetowej Waypointgame zachowuje prawa autorskie do tych treści. Jednocześnie zgadza się na wykorzystanie tych treści nieodpłatnie, wyłącznie do celów promocyjnych, przez operatora strony internetowej Waypointgame pod warunkiem podania ich autorstwa.
 • Publikacja waypointów
  • Bezwzględnym warunkiem publikacji informacji o danym waypoincie jest jego wcześniejsze oznaczenie. Publikacja waypointa przed jego oznaczeniem w terenie jest niedozwolona.
  • Po oznaczeniu w terenie informacja o waypoincie może być publikowana w dowolnym czasie. System publikacji dostępny jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
  • Zawodnicy mają prawo opublikować dowolną liczbę waypointów.
  • Publikujący waypointa może ustalić datę i godzinę jego publikacji oraz termin deaktywacji, po przekroczeniu którego waypoint staje się nieaktywny. Czas pomiędzy datą i godziną publikacji oraz jego deaktywacją, nazywa się okresem aktywności.
  • Waypoint bez terminu dezaktywacji jest aktywny do momentu zgłoszenia jego dezaktywacji przez zawodników lub zdezaktywowania przez ustawiającego.
  • Po upływie okresu aktywności waypoint nie może być reaktywowany.
  • Okres aktywności waypointa nie może być krótszy niż 24 godziny.
 • Punktacja za publikację waypointów
  • Za opublikowanie waypointa zawodnik otrzymuje 5 punktów pod warunkiem odwiedzenia danego waypointa przez 3 zawodników (samodzielnie lub w grupie).
  • Każdy kolejne zdobycie waypointa zwiększa stan punktowy "dodającego" o 1.
  • Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać za oznaczenie i publikację jednego waypointa wynosi 15.
  • W przypadku gdy jednego waypointa dodała grupa zawodników liczbę punktów dzieli się przez liczbę zawodników w grupie.
  • Opublikowanie waypointa zwiększa liczbę zaliczonych waypointów znajdujących się na koncie zawodnika (zawodników) publikującego (publikujących) o 1.
 • Zgłaszanie zdobycia waypointów
  • Zgłoszenie zdobycia waypointa dokonywane jest poprzez podanie w systemie internetowym stosownego oznaczenia kodowego.
  • Pierwszy zdobywca waypointa otrzymuje 10 punktów, każdy kolejny o 1 punkt mniej.
  • Waypointy można odwiedzać w grupie, w tym przypadku liczba suma zdobytych punktów dzielona będzie przez liczbę zawodników w grupie.
  • Po odwiedzeniu waypointa przez 10 zawodników, każdy kolejny odwiedzający otrzymuje 1 punkt (nie można "wyzerować" waypointa).
  • W przypadku nie odnalezienia oznaczenia kodowego lub odnalezienia go w stanie uniemożliwiającym odczytanie kodu zawodnik zgłasza, Nieaktywność waypointa. Waypoint taki zostanie oznaczony w systemie jako waypoint "prawdopodobnie zdeaktywowany". Deaktywacja waypointa następuje, gdy drugi zawodnik (grupa zawodników) potwierdzi, że waypoint stał się nieaktywny. Obaj zawodnicy (grupy) dostają punkty.
  • Osoba, która opublikowała dany waypoint może go reaktywować (chyba że wygasł on sam z powodu ustawienia daty automatycznej deaktywacji).
 • Klasyfikacja
  • Gra podzielona jest na serie.
  • Czas trwania serii jest na stały i wynosi 1 miesiąc kalendarzowy.
  • O kolejności zawodników w klasyfikacji danej serii decyduje: liczba zdobytych punktów, liczba odwiedzonych waypointów i liczba dodanych waypointów.
  • Osoba będąca na pierwszym miejscu w danej serii po jej podliczeniu otrzymuję liczbę "dużych punktów" równą liczbie zawodników uczestniczących w danej serii. Kolejne osoby otrzymują odpowiednio mniej "dużych punktów".
  • Klasyfikacja zostaje zamknięta po upływie 12 serii (12 miesięcy kalendarzowych). Po tym terminie rozpoczyna się klasyfikacja zawodników w ramach kolejnego sezony startowego.
  • Sezon startowy trwa 12 serii: od 1 maja do 30 kwietnia. Po tym terminie rozpoczyna się klasyfikacja zawodników w ramach kolejnego sezonu startowego.
Pomysł: zerozeroseven | Wykonanie: Kemot | O stronie | Polityka prywatności