Archiwum WayPointGame
WaypointGame
 
Waypoint #3839

Spała żywiczarska

Współrzędne Współrzędne:
52.304382, 20.660921
Punkty Wartość:
10
Założyciele Założyciel:
Opublikowano Data publikacji:
05.07.2019 01:57 (seria 3, sezon 12)
Player Aby zgłosić odwiedziny musisz się zalogować.
Opis Opis:
https://jottacloud.com/share/v143qundjhtc
https://jottacloud.com/share/oqiapm17844i


Proces po­zy­ski­wa­nia ży­wi­cy za­koń­czył się już w Polsce przed pięt­na­sto­ma la­ty. Teraz dla po­trzeb prze­my­słu ży­wi­ca spro­wa­dza­na je­st z Chin, Brazylii, al­bo od na­sze­go są­sia­da – z Ukrainy. Pozostało jesz­cze spo­ro po­nad stu­let­ni­ch so­sen na te­re­nie Kampinoskiego Parku Narodowego, na któ­ry­ch moż­na ob­ser­wo­wać ten ro­dzaj dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej w la­sa­ch.

Choć pro­ces zbie­ra­nia ży­wi­cy z drzew zna­ny był już  w V wie­ku p.n.e. na te­re­nie Francji, to do­pie­ro w u nas opra­co­wa­no tzw. pol­ską me­to­dę po­zy­ski­wa­nia ży­wi­cy w XX wie­ku. Polegała ona na tzw. że­ber­ko­wa­niu – sko­śny­ch na­cię­cia­ch (tzw. spa­ły ży­wi­czar­skie) ko­ry so­sny zwy­czaj­nej u sa­me­go od­ziom­ka. U zbie­gu ty­ch row­ków pod­wie­sza­no spe­cjal­ny, alu­mi­nio­wy ku­bek, do któ­re­go spły­wa­ła ży­wi­ca.


Gdzie jest kod? Miejsce ukrycia kodu:
vlepka
Punkty Ocena odwiedzających:
Brak ocen
Komentarze Najnowsze komentarze:
Playercbull (05-07-2019 08:24)
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dqdp53rbT00I%26feature%3Dshare%26fbclid%3DIwAR2cMBk1_nUIEAx-9JQEYm_yf2WyggLTal5xpqbBRKQ8SaBU0Js66qQoPdU&h=AT32glYmt4uoVjw1p9pWlXxjTlMpYsqOtWZTYCoAK0Cz8kSlZ6mv0pUtr_xhHFRfLnkTuSeuD3_Eezww7oo3bjA-8QccdOsZ0YnPOuON3SHscHAe_te8GiewpOlnnA

Player Jeśli chcesz dodać komentarz musisz się zalogować.

Pomysł: zerozeroseven | Wykonanie: Kemot | O stronie | Polityka prywatności